Zoeken in deze blog

vrijdag 27 juli 2012

Worden de zorgen van destijds steeds actueler?


Waren de zorgen van destijds onterecht? Zijn ze steeds actueler?
Datum: 9 december 2009 
Aan: Tweede Kamerlid
Onderwerp: Zorgen om de zorg

Geachte mevrouw,

Als zorgverlener voorzie  ik een aantal knelpunten in onze zorg. 
De randvoorwaarde voor gelijke kansen voor een ieder lijkt mij een goede gezondheidszorg en goed onderwijs voor alle burgers. Daarnaast vind ik dat mensen hun leven zoveel mogelijk in eigen hand moeten nemen en gestimuleerd moeten worden om er zelf wat van te maken. 
De marktwerking brengt een aantal gewetens vragen met zich mee. En het verleggen van teveel beslisbevoegdheden naar leken buiten de werkvloer zoals zorgverzekeraars en managers zonder medische achtergrond brengt de kwaliteit van onze zorg regelrecht in de gevarenzone. Voorkomen is beter dan genezen, zeker in ons vak. En voorkomen kun je alleen bereiken met mensen aan het roer, die zaken deskundig zijn.

Gewetensvragen bij marktwerking:
- Het kan niet de bedoeling zijn om iemand zorg te verkopen die die niet echt nodig heeft (een bedrijf verkoopt het liefst iedereen 2 stofzuigers extra, is namelijk goed voor het bedrijf).
- Zijn goede uitvindingen en ideeen van zorgverleners nu bedrijfsgeheim en moeten we nu allemaal zelf het wiel gaan uitvinden? Kunnen we niet beter met zijn allen samen steeds beter worden (zonder overigens ziek te zijn)?

Ondanks dat we op dit moment internationaal volgens buitenlandse rapporten een gezondheidszorg met de beste prijs-kwaliteit verhouding hebben, geeft Minister Klink nu onnodig de regie aan de zorgverzekeraars. Met het gevaar dat je onze goede en toegankelijke zorg ook kan verliezen (zie VS). Het betekent tot nu toe al:

donderdag 25 november 2010

Marktwerking ondermijnt pijlers van een goede zorg

Bericht aan Tweede Kamerleden 23 november 2010

Geachte Kamerleden,

Gelukkig zijn de meesten het er inmiddels over eens dat de zorg in Nederland niet ziek is, maar dat de kwaliteit internationaal gezien zelfs goed is en wel tegen een relatief lage prijs. 
Voordat men voorgenomen wijzigingen in de gezondheidszorg doorvoert, doet men er daarom verstandig aan te kijken of men de pijlers van deze goede zorg met de veranderingen niet ondermijnt.
Essentiele factoren zijn het behoud van capabele en gedreven mensen, medisch verantwoorde prioritering bij de besteding van de schaarse middelen, mankracht, energie en tijd. Continuiteit zowel ten behoeve van de patientdossierkennis, patient-artsrelatie, als de werkrelatie met andere zorgverleners, intern en extern. En last but not least samenwerking, samenwerking, samenwerking. Daar waar het om mensenlevens gaat, moet samenwerking prevaleren boven concurrentie.

Marktwerking en de daar aan gerelateerde voorgenomen wetswijzigingen in de WMG en maatregelen tegen het zorgveld maken

zaterdag 30 oktober 2010

Miljard verspilling aan lobby: De pot verwijt de ketel dat die zich weert?

Bericht aan Tweede Kamerleden 30 oktober 2010


Geachte Tweede Kamerleden,

De fracties in Den Haag weten zelf beter dan ik  welke partijen in de zorg de actiefste en meeste lobbyisten weten in te schakelen. Het mag duidelijk zijn dat de (lobby) invloed van de verzekeraars, de lobby vanuit de zorgverleners helaas meer dan noodzakelijk maakt. Dit om de toekomst van goede zorg voor onze patienten te kunnen waarborgen.
Lamping directeur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de lobbyclub van zorgverzekeraars, stelt vast dat de lobbyclubs van zorgverleners naar schatting een miljard euro publiek geld spenderen aan activiteiten die niet direct ten goede komen aan de patiënt. Het is een goede zaak dat de verzekeraars nu ook erkennen dat dit soort verspilling ongewenst is. Een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van de lobby en van de reclame van verzekeraars zelf, bijvoorbeeld door een in deze onafhankelijk partij, zal dus nu logischerwijs door alle zorg-partijen gesteund worden. De politieke partijen (de SP, PVV en D66), die het spoeddebat op 4 november over de kosten van lobbyactiviteiten in de zorg hebben gewenst zijn kennelijk ook  in dit onderwerp geïnteresseerd. Het ligt dus voor de hand hen dit onderzoek te laten leiden.
Naast de verspilling aan lobby en reclamekosten kan wellicht dan ook meteen eens een keer scherper naar de beheerskosten van de verzekeraars gekeken worden. Zodat we weten wat al deze randactiviteiten, die geen minuut zorg opleveren, kosten.

donderdag 28 oktober 2010

Politieke keuzes kunnen een Zesjescultuur bestrijden danwel bevorderen

Bericht aan Tweede Kamerleden
28 oktober 2010

Geachte Kamerleden,

Nederland zal nooit af komen van de zesjes-cultuur zolang kift de curare is in onze samenleving. Door voornamelijk te kijken naar wat een ander ‘aan moois’ lijkt te hebben, vergeet men verantwoording te nemen voor zijn eigen toekomst en daar aan te werken. De vraag, die men voornamelijk moet stellen is: Wil ik echt wel ruilen met de positie van de ander (plussen en minnen meegenomen)? Zo, ja wat heb ik eraan gedaan of ga ik doen om dat te bereiken?
Sterker een ieder die in Nederland boven het maaiveld durft uit te steken, riskeert een openbare afstraffing.

donderdag 7 oktober 2010

De Motivatie voor de 7 Oktober Specialisten Zondagsdienst

Verzekeraar mag niet op stoel arts zitten
Ingezonden stuk oktober 2010 | Het Financieele Dagblad, inmiddels geplaatst

Door: Bisschop, J.

Het zal de meeste patiënten zijn ontgaan, maar er is weer een nieuwe wet gemaakt. De Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) vervangt meerdere wetten waaronder de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Klachtenrecht en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Volgens het ministerie een wet waarin de cliënt zich beter beschermd ziet tegen onrecht. Alsof dat nu niet wettelijk geregeld is. De reden van de nieuwe wet is niet empathie voor de patiënt/cliënt, maar vooral om de behandelovereenkomst met de dokter te veranderen. Het is dus een politieke wet; een verdere stap in de richting waarbij de macht in de zorg bij instellingen en verzekeraars komt te liggen.

De belangrijkste verandering die de WCZ met zich meebrengt, is de verschuiving van zorgverantwoordelijkheid van de dokter

Laat U niet misleiden door de inkomensdiscussie. Dit is waar het echt om gaat.

De witte jas in het zorgpakket
Mijn complimenten aan Margreet Forgeloo voor haar artikel 'De witte jas in het zorgpakket' (De Groene Amsterdammer, 22 juli). Mijn grootste vrees als arts is de onmogelijke situatie om 'medische verantwoordelijkheid te houden met nog minder en dus onvoldoende professionele autonomie'.
Als arts besef ik goed dat mijn beslissingen en handelen van grote invloed kunnen zijn op het leven van mensen, die aan mij zijn toevertrouwd. Naar eer en geweten oefen ik mijn vak uit. Natuurlijk zijn ook artsen niet feilloos. Met optimale werkomstandigheden is de kans op een fout wel te verkleinen. Het is dus voor ons van levensbelang om de grip op je werkomstandigheden niet te verliezen en besluiten te kunnen nemen waar je volledig achter staat. Als dit namelijk niet meer zo is en het gaat fout, dan is het niet te verkopen, niet aan de patiënt, en ook niet aan jezelf.
In de achterliggende jaren heb ik ondervonden dat wie het ziekenhuisbudget beheert (de raad van bestuur en de managers) feitelijk al zeer veel macht heeft, immers ook als dokter kun je zonder budget niets ondernemen. De verzekeraars hebben nu te veel macht omdat zij bepalen hoeveel er aan wat mag worden uitgegeven. Te veel macht, omdat ze zelf de medische verantwoordelijkheid niet kunnen/hoeven dragen, maar wel het ziekenhuisbudget bepalen.
Als de wijzigingen in de WMG doorgevoerd worden, heb je als dokter geen onderhandelingspositie meer in je eigen bedrijf. Anderen beslissen daardoor over je werkomstandigheden, materialen, tijdsindeling en ondersteunende krachten.
Kortom, voor een arts zijn Margreet Fogteloo's artikelen een lichtpunt in deze duisternis.

LEWI VOGELPOEL, Ingezonden brief, inmiddels geplaatst.

woensdag 6 oktober 2010

Zorgen om de zorg NMa maakt brochure. Mijn pleidooi: Verbeter de zorg door Fine-tuning
Bericht aan de Vaste Kamer Commissie 28 augustus 2010 

Onderwerp: NMa brochure over wat mag en niet mag in de zorgmarkt. Verbeter toch liever de zorg door Fine-tuning

Geachte kamerleden,

Marktwerking in de zorg leidt op deze manier tot een stille dood van de voor een goede zorg noodzakelijke samenwerking. Het middel is erger dan de kwaal.

Marktwerking leidt kennelijk tot een hele hoop wetten en regels, die niets met de zorg meer te maken hebben en ook geen zorg opleveren (1).  Kortom verspilling. 
In de zorg zijn van oudsher vele samenwerkingsverbanden en ze zijn flexibel in tijd. Voila dokters, nu dient U liefst 160 pagina's niet medische kost (2), (3) goed te kennen om bij elke samenwerking te weten of een samenwerking mag , danwel iemand inhuren die dit gaat monitoren voor U. Dat valt onder het hoofdstuk verspilling van tijd en energie cq. verschuiven van gelden naar een andere overbodig opbloeiende bedrijfstak. Funest voor de mijn inziens zo belangrijke voortbestaan van samenwerking binnen de zorg. 

Het onterechte wantrouwen in de ziekenhuizen en de artsen voedt ogenschijnlijk de absurde behoefte om van alles nieuw op te tuigen. Terwijl fine-tuning van de reeds bestaande instanties de meest (kosten-/)effectieve manier is om eventuele misstanden te corrigeren.

Voorbeelden van fine-tuning:
- Temper de groei van de zorgvraag  door medisch gefundeerde politieke keuzes te maken en preventie en (goede)voorlichtingsactiviteiten uit te breiden. 

- De privacy van mijn medisch dossier als patient is helaas sinds 9 juli jl. niet meer gewaarborgd (4). Want verzekeraars hadden de behoefte om zorgaanbieder en verzekerde beter te controleren. Men had de bestaande regelingen en wetten zo kunnen laten met toevoeging van dat bij vermeende fraude de patient de keuze krijgt: toestemming geven of zelf betalen. Als burger houdt je zo de regie over je privacy. 

- Vrijheid van keuze voor de patient wat betreft zorgaanbieder. Voor zover ik weet heeft de burger altijd een keus gehad, mits goed ingelicht kan deze keuze ook beter gemaakt worden. Dus goede voorlichting. Prestatie-indicatoren.

- Kwaliteit kan het beste door de inspectie en de beroepsverenigingen bewaakt blijven worden mits:
1. De inspectie  bij een melding van patient, ziekenhuis, beroepsverenigingen of collega's nog steeds kan besluiten tot inspectie over te gaan. 
2. Medisch relevante prestatie indicatoren centraal door inspectie e/o beroepsverenigingen worden opgesteld. Patientenverenigingen mede input geven voor de andere prestatie indicatoren. De inspectie steekproefsgewijs de uitkomsten op juistheid controleert.
3. Protocol disfunctionerende specialist bestaat al in ziekenhuizen. Daar waar noodzakelijk het aangepast wordt. Het is een misverstand dat een ziekenhuis nu niet van een specialist af kan komen. Bij gegronde reden kan het toelatingsovereenkomst dan wel het arbeidscontract wel degelijk gestopt worden door de RvB, dit staat al jaren in de overeenkomst.
4. Geef de KNMG (en waar nodig  en relevant andere artsen- en verpleegkundigenorganisaties) de centralere adviserende rol ipv  de verzekeraars. 

- Marktwerking met alle kosten en extra werk voor iedereen in de zorg, VWS, NMa etc. dient op deze manier verworpen te worden. Het is verspilling van tijd en energie. Er moet straks nog wel puf overblijven om nog samen te willen werken. DBC invoering heeft als voordeel gehad dat er nu ook zichtbaar wordt gemaakt wat alles kost in de zorg. Samenwerking in de zorg is beter dan concurreren. Je kunt beter prijsvergelijkingen doen om te kijken of je van de ander kan leren.

- Stop energie en tijd verspilling ten gevolge van steeds veranderende financieringstelsels (overgangen lumpsum naar DBC in etappes en dan naar DOT met bijbehorende controle en verwerkingsinstanties). Teveel vergaderen, teveel onderhandelingen en onderhandelaars. Vanaf in elk geval 2005, 2006, 2007 hebben ziekenhuis een dubbele administratie moeten bijhouden (proefdraaien) met DBC's. Als deze gegevens nu toch niet werden geanalyseerd om problemen en overschrijdingen in het DBC tijdperk (vanaf 2008) te voorkomen, was ook dit zinloze verspilling van tijd en energie.

- Stimuleer dat de dokterscapaciteit beter wordt benut, dus juist dat dokters meer uren willen werken. Want:
1. We moeten mensen niet ontmoedigen meer dan norm te investeren aan hun toekomst en meer dan norm te gaan werken, omdat ze dan meer dan een arbitrair gestelde norm dreigen te verdienen. Zullen 2x zoveel dokters wel 2x  of 3x zoveel productie kunnen draaien? Ze kosten wel 2 x zoveel geld. En genereren daarbij een veelvoud aan kosten als ze zich echt gaan uitleven. Bedenk dat het honorariumcomponent  maar een klein aandeel van de kosten betreft.
2. Opleiden van en onderhouden van een teveel dokters, in de hoop dat mensen gedwongen meer werk  verzetten voor minder, leidt tot structureel geldverspilling en moet dus vermeden worden. De vraag is of deze kosten wel opwegen tegen de te verwachten opbrengsten. 
3. Een tekort aan opleidingscapaciteit en patientencasuistiek in de opleidingscentra zal leiden tot minder goed opgeleide, minder ervaren professionals. 
4. We verwachten een krapte aan werknemers, ook in de zorg, bij te verwachten toename in zorgvraag. Hebben we dan wel de man kracht voor een scenario met teveel dokters? Men mag niet verwachten dat er blikken buitenlandse artsen open getrokken kunnen worden, die bereid zijn de Nederlandse taal zo goed te leren dat de zwakke schakel van elke branche (communicatie tussen mensen) in de zorg wel voldoende op peil blijft. 

- Maakt de hoogst opgeleiden in de zorgbranche (de dokter) leidend om tot een optimale besteding van gelden in de zorg te komen met verbetering van de kwaliteit zonder enorme kostenverhogende mechanismen.

- Verbied Sinterklaas spelen (5). 

Aanscherpen en bijvijlen van  bestaande functionele organen is zinvoller en goedkoper dan het optuigen en onderhouden van geheel nieuwe instanties, organisatiemodellen en bekostigingssystemen. Men grijpt nu naar onnodig naar paardenmiddelen. Middelen, die naar verwachting erger zijn dan de kwaal, niet alleen kwalitatief, maar ook financieel gezien.


dinsdag 5 oktober 2010

Artsen vogelvrij verklaard in onze rechtsstaat, de effecten op de zorg?

Bericht aan Eerste Kamerlid 4 juli 2010
Onderwerp: Zorgen om de zorg - Zijn artsen vogelvrij in onze rechtsstaat?

Uit Uw rede begrijp ik dat het beschermen van de individuele burger tegen de democratie zelf één van de taken van de Eerste Kamer is. Voor mij een goed argument om de Eerste Kamer inderdaad niet af te schaffen zonder dat er een alternatief beschikbaar is. Het voorkomt dat een minderheidsgroep de dupe wordt van de waanzin van de dag.

Het zal U niet ontgaan zijn dat artsen onder vuur staan. De voor onze beroepsgroep grote opkomst in Den Haag op 1 juli jl. geeft de ernst aan. Men is gedreven door het gevoel vogelvrij verklaard te zijn en de bezorgdheid over de verdere beroepsuitoefening onder de dreigende wetswijzigingen.

De context:
1. Misstanden in de bankwereld leiden tot een credietcrisis.
2. Er moet bezuinigd worden, terwijl de kosten van de gezondheidszorg toenemen ten gevolge van innovaties en vergrijzing van de bevolking.
3. De minister denkt de zaak op te lossen door artsen de macht en regie van de zorg te ontnemen ten gunste van managers en verzekeraars.
4. Het imago van deze groep onderuit halen is essentieel om politiek en maatschappelijk draagvlak te krijgen voor bovengenoemde machtsverschuiving. Medisch specialisten vormen wat betreft het imago een zeer kwetsbare groep in deze samenleving (1).

De gebeurtenissen:
1. Imago schade is bereikt door zaken anders voor te stellen dan ze zijn: Bij bijvoorbeeld het OESO rapport over de inkomens. Negeren van de internationaal positieve rapporten over onze huidige zorg. Suggesties wekken dat onze zorg niet goed is door rapporten eenzijdig te bekijken.
2. Imago schade is bereikt door actief handelen: Men legt een beroepsgroep een declaratie methode op als overheid (anders declareren is een economisch delict). De minister bepaalt zelf de compensatiefactor van de ondersteunende specialisten en weigert deze tijdig bij te stellen. Hij voert harmonisering van het uurtarief in, maant aan tot leveren van meer zorg (met de belofte deze te zullen betalen) en zet de normtijden vast. En met wat verkeerde voorstelling van de zaken, zorg je gewoon voor een (ogenschijnlijk onvoorspelbare en onredelijke) flinke overschrijding van een door jezelf bepaalde begroting. Het beoogde plaatje van de graaiende disfunctionerende specialist is gerealiseerd. De ondersteunende specialisten, die nauwelijks invloed hadden op hun eigen inkomen, doordat een poortspecialist de ' juiste DBC' (en bijbehorend inkomen) voor hen aankruiste, bestempelen we gewoon als de grootste graaiers. De zo gecreeerde bijkomende schisma onder de specialistengroep is een handige meevaller.
Terwijl iedereen zich focust op de inkomens, worden wetsvoorstellen ingediend, die de positie van de medisch specialist zowel op macro- als op microniveau volledig ondermijnen (Wet Clientenrechten en wijzigingen Wet Marktordening Gezondheidszorg).

Het gevolg:
1. Het uitoefenen van het medisch beroep wordt een hachelijke zaak (2)
2. Het lange termijn belang van de instelling wordt niet meer behartigd (3).
3. De zorg zal meer kosten, terwijl de beschikbaarheid en kwaliteit zullen dalen (4).

Deze verstoring van het machtsevenwicht binnen onze gezondheidszorg kan alleen leiden tot het verlies van het gezondheidssysteem met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
De gevolgen voor de medisch specialist, doorgaans een hardwerkende ondernemer, een burger die geinvesteerd heeft in zijn toekomst en belastingbetaler bij uitstek? Hij is volledig speelbal van opportunisme, van verzekeraars, managers en de politiek. Hij wordt in de praktijk van zijn opgebouwde praktijk onteigend, blijft verantwoordelijk voor het belangrijkste, maar ontbreekt de benodigde beslissingsbevoegdheden en wordt herhaaldelijk publiekelijk door het slijk gehaald. Omzetten kunnen bij gelijkblijvende cq. meer prestaties 30 % omhoog, maar ook weer net zo makkelijk 60% gekort worden, terwijl de praktijkkosten wel gewoon stijgen. Kortom vogelvrij en verantwoordelijk zonder bijbehorende beslissingsbevoegdheden. Ik kan niet geloven dat dit kan in onze rechtsstaat.

Uiteraard is het verstandig om na te denken hoe de te verwachten stijging in de kosten van de zorg te beperken is, nog belangrijker is dat dit wel medisch verantwoord gebeurt. Dat kan, maar er moeten weloverwogen keuzes gemaakt worden.

---------------------------------------------------------------------------
(1) Medisch specialisten vormen een zeer kwetsbare groep in deze samenleving wat betreft de imago. Deze beroepsgroep maakt vele uren, is hoogopgeleid en draagt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en verdient daarom van oudsher meer. En in Nederland is iedereen die meer verdient dan jezelf in principe 'niet helemaal pluis'.
Een beoordelingsfout in het vak kan dramatische gevolgen hebben voor een individuele patient en scoort altijd hoog in de media.
(2) De medische verantwoordelijkheid blijft bij de dokter, de financiele risico's worden bij ziekenhuis en specialisten over de heg gegooid, terwijl voornamelijk managers en verzekeraars beslissen hoe en wat de behandeling gaat worden (inherent aan het beheren van het budget).
(3) Medisch specialisten bouwen hun praktijk op in een ziekenhuis. Deze professionals hebben dus groot belang in het waarborgen van een goede zorgverlening in hun dagelijks werk als arts, maar ook in het behoud van het ziekenhuis waar hun praktijk deel van is (lange termijn belang). Door de dreigende wijzigingen in de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet clientenrecht verliezen zij hun positie als praktijkhouder (onteigening) en hebben nog minder grip op hun werkomstandigheden en daarmee hun medisch handelen.
(4) De neven effecten van deze campagne, waarbij dokters (huisartsen en specialisten) tegen elkaar opgezet worden zal de communicatie in de zorg automatisch verslechteren. Het onnodig vertrappen van de imago van de dokter, zal tot een onnodig hogere stijging van vraag naar second en third opinions leiden, en defensieve geneeskunde noodzakelijk maken. Foute prioritering door niet medici in de besteding van de schaarse middelen, tijd en energie zal tot verspilling en kwaliteitsverlies leiden. Alles erg duur.

zondag 3 oktober 2010

Zorgen om de zorg misvattingen over de zorg

Bericht aan Zorggroep zaterdag 2 oktober 2010
Onderwerp: Zorgen om de zorg misvattingen over de zorg 
Omtrent de discussie over de cure ervaar ik steeds weer dat een aantal misvattingen een verstandige discussie over de toekomst van de zorg in de weg staan. Het is naar mijn mening noodzakelijk de hieronder genoemde misvattingen eerst recht te zetten, zodat we zinvol over de toekomst kunnen nadenken. Dus nu bewust even vanuit mijn bril als medisch specialist gezien. 
A.  " Onze huidige gezondheidszorg is nu duur, slecht en inefficient. Het levert niets op. " 
Tegenover de kosten van de Nederlandse curatieve zorg staan hoge opbrengsten.  Nederlanders geven internationaal gezien - met 3,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) – samen met Spanje het minste uit aan ziekenhuiszorg, huisartsen en specialisten.
De Concurrentiepositie van Nederland is verbeterd, waarbij het macro-economisch beleid en de efficiënte gezondheidszorg hoog gewaardeerd worden. De efficientie wordt nog eens gestaafd  met het steeds genoemde OESO rapport: Het wijst op de correlatie laag aantal specialisten/1000 burgers en hogere inkomen, mn in Nederland (althans hogere inkomen als de privaat inkomsten van de rest van de werelddokters niet worden meegenomen). Gecombineerd met de rapporten over hoogstaande kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse zorg door de commonwealthfund (USA) en Euro-Canada Health Consumer Index  (onderzocht zijn o.a. toegankelijkheid, patient veiligheid, coordinatie en efficientie) concludeer ik dat Nederlandse specialisten harder werken e/o efficienter zijn. Immers de lage densiteit aan artsen leidt zeker niet tot slechtere zorg.
B.  " Medisch Specialisten en hun afdelingen kun je ongestraft los van elkaar uitwisselen. " 
Net als in de sport worden de beste resultaten echter toch echt pas bereikt als een team goed op elkaar is ingespeeld.
C.  " Vrijgevestigde specialisten hebben geen ondernemers risico. " 
 Als medisch specialist ervaar je de volgende risico's:
1. Het geleende startkapitaal (goodwill van 250.000 - 300.000 euro) moet wel afbetaald kunnen worden.
2. Bij iedere ziekenhuisdirectiewissel nieuwe spelregels.
3. De steeds wisselende financieringssystemen maken een goed en gezond financieel beleid voor medisch specialisten en ziekenhuizen al jaren onmogelijk.
4. Ziekte van maatschapsleden zal intern opgevangen moeten worden.
5. Een foute beslissing (menselijkerwijs mogelijk) kan ernstige gevolgen hebben voor je patient. Daarnaast loop je nu ook kans om publiekelijk aan de hoogste boom opgehangen te worden, zelfs zonder tuchtrechterlijke uitspraak.
6. Iedereen moet geholpen worden. Als de uitgaven daardoor stijgen wordt je later gekort.
7. De overheid mag een max. omzet vastleggen bij stijgende werklast.
8. Ook wat betreft honorarium per 'verrichting' ben je volkomen speelbal van de politiek.
9. Men mag mogelijk zomaar besluiten je onvrijwillig in een loondienstverband situatie te brengen. En zo je opgebouwde pensioenrechten op het spel te zetten en je van je startinvestering (250.000-300.000) onteigenen.
10. Als dokter blijf je medisch verantwoordelijk, terwijl straks anderen bepalen hoe je je werk moet doen (wijzigingen Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) en Wet marktordening gezondheidszorg (WMG))
Welk weldenkend mens ambieert (straks nog) deze positie  ?
D.  " De medisch specialist heeft geen praktijkkosten. "  De praktijkkosten zijn wel:  
Vervoer, ICT: vaste en mobiele telefoon, internet, afschrijving computer, verzekeringen, contributies, literatuur en nascholing, herregistratie, advieskosten, accountant, pensioenpremie, personeel, KvK.
E.  " (C+D =>) Het uurtarief van een vrijgevestigde medisch specialist is veel te hoog ". 
Het uurtarief van een vrijgevestigde medisch specialist bedraagt 139 euro per uur (dag of nacht). In vergelijking met andere vrijgevestigde beroepen van dezelfde opleidingsgraad is dit aan de lage kant (andere beroepsgroepen kennen meestal ook nog extra onregelmatigheidstoeslagen). Het uurtarief kan zoals gebleken herhaaldelijk eenzijdig door de minister verlaagd worden.
F.   Regelmatig worden onjuiste uitspraken gebruikt om het beeld te kleuren, zie in de Elsevier van 11 september 2010: "De best betaalde artsen van de wereld OESO rapport : Gezien prive (neven)praktijken van artsen in het buitenland niet zijn meegerekend (zoals in het rapport aangegeven), is de vergelijking onjuist. Nederlandse artsen hebben vrijwel geen neveninkomsten uit prive praktijken itt in het buitenland.
  " Het werk van een medisch specialist is te vergelijken met die van een tuinman (routine). "   Toch denk ik niet dat we voortaan beter een willekeurige persoon het eenvoudige trucje kunnen leren, zodat hij  de patient (je begrijpt...  niet zijnde mij, mijn vrienden of mijn familie) straks mag opereren .
" Als het maken van een rontgenfoto met de geavanceerde apparatuur van nu sneller kan,maar de specialisten nog steeds de oude normtijd aanhouden, dan kunnen ze nu zes keer zoveel verdienen." Laat nou van oudsher het maken van die foto's niet een taak zijn van de radioloog (specialist), maar van de laborant De specialist krijgt wel meer opnames ter beoordeling, verslag en bespreking. Tijdwinst op andere  punten is overigens wel weer geinvesteerd in kwaliteit (bijvoorbeeld multidisciplinaire besprekingen).
Ik hoop vurig dat bovenstaande uitspraken niet tekenend zijn voor de huidige kennis van de ‘zorgkenners’ over het werkveld. Dat zou zorgelijk zijn.
G. "Verzekeraars en managers zijn meer betrokken bij het welzijn van de patient dan de arts, die de patient behandelt."
Zo evident onlogisch…..

Het is de vraag of we een kennelijk goed lopende gezondheidszorg zo radicaal om zeep moeten helpen. Veranderingen moeten mijn inziens wel altijd verbeteringen betekenen. Het lijkt dat de gewenste middelen nu erger zijn dan de kwaal. Fine-tuning lijkt een betere strategie en is wel nodig als aanpassing aan de verwachtingen van burgers/ patienten van deze tijd. Maar ook: We verwachten een stijging van de zorgvraag door vergrijzing en innovaties. De vergrijzing  zal ook het man/vrouwkracht potentieel in de zorg verkleinen. Het is dus zaak de zorgvraag te temperen door preventie (goede voorlichting en leefstijlverbetering) en versterking van de 1e lijnszorg als poortwachter. Jaag goede en harder werkers niet uit de zorg en leidt ze niet steeds af met nieuwe regels. Samenwerken in de zorg is beter dan concurreren. Efficientie en kwaliteitsverhoging hebben meer kans als we van elkaar kunnen leren.  We moeten de zaak op medisch verantwoorde wijze aanpakken en ons blik niet laten vertroebelen door opportunistische en populistische onderbuiksgevoelens.

Zorgen om de Zorg ivm Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)


Bericht aan Tweede Kamer Commissie 12 juli 2010 
Onderwerp: Zorgen om de Zorg ivm Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

Geachte Tweede Kamer leden,
Allereerst iedereen van harte gefeliciteerd met de benoeming respectievelijk herbenoeming als Tweede Kamerlid.
Hierbij maak ik U deel van mijn zorg over de ontwikkelingen en het gevoerde beleid ten aanzien van de zorg, die de demissionair minister Klink nog even snel door de Kamer bestendigd wil zien. Het beoogde middel is namelijk veel erger dan de kwaal. Onderstaande tekst geeft aan waarom dit zo is.
Nederland heeft thans een goed functionerend, relatief goedkoop werkende gezondheidszorg (1). Een resultaat van een gezondheidsstelsel, waar de professionals tot op heden een belangrijk aandeel hadden in de regie . De (voorgenomen) besluiten van minister Klink ontneemt hen nu deze regie ten gunste van verzekeraars en managers (2).
Er komt een onevenredige machtspositie binnen en buiten het ziekenhuis, waarbij de arts de regie verliest over zijn werkomstandigheden en dus zijn medisch handelen (3). Hierdoor zullen medici steeds moeilijker de medische kwaliteit en hun verantwoordelijkheid hierin kunnen waarborgen. Foute prioritering in besteding van de schaarse beschikbare middelen zal uiteindelijk  tot een duurdere en slechtere gezondheidszorg leiden (4). Om deze verplaatsing van de regie naar o.a. de verzekeraars te legitimeren werd reeds stelselmatig het imago van de arts onderuitgehaald.  Dit was een makkelijke klus (5).
Het laat zich makkelijk raden wat het ontnemen van de regie van de dokter (analoog met het leraren verhaal) gaat betekenen voor de zorg. Specialisten focussen op het lange termijn belang van de zorg. Het is dan ook een onverstandige keuze om ze zo ondergeschikt te maken aan een (steeds wisselende) bestuurder en hen de mogelijkheid te ontnemen om een praktijk (verder) op te bouwen voor de toekomst.
Daarnaast, zullen de neven effecten van deze campagne, waarbij dokters (huisartsen en specialisten) tegen elkaar opgezet worden, de noodzakelijke goede communicatie in de zorg automatisch verslechteren. Het onterecht neerhalen van het imago van de dokter, leidt onvermijdelijk tot een onnodig sterkere stijging van vraag naar second en third opinions, en maakt defensieve geneeskunde noodzakelijk. Dit alles is erg duur. Er zal veel tijd en energie verloren gaan in o.a. beheerskosten van verzekeraars en managers,  de discussies over budgetverdeling, onderhandelingen en papierwerk, tijd en energie dat voorheen de zorg inging.
Uiteraard is het verstandig om na te denken hoe de te verwachten stijging in de kosten van de zorg te beperken is, nog belangrijker is dat dit wel medisch verantwoord en verstandig gebeurt. Verlies van tijd en energie aan de bijzaken moet vermeden worden. Daarom heb ik een aantal suggesties voor u uiteen gezet, gebaseerd op mijn  ervaring in de gezondheidszorg en als specialist, zie onder (6).
Ik hoop dat u kritisch zult kijken naar de voorgestelde maatregelen van demissionair Minister Klink (wijzigingen Wet Marktordening Zorg en Wet Cliëntenrecht), zodat de kwaliteit van de zorg niet verder onder druk komt. Ik hoop dat U in wijsheid zult concluderen dat veranderen op zich geen doel is. Het is zelfs ongewenst als dit leidt tot afbreuk van een met zorg bereikte goede gezondheidszorg.
Uiteraard ben ik bereid serieus over deze moeilijke kwestie mee te denken en laat ik me dan ook graag voorlichten over andere visies over de zaak (incl. de bijbehorende argumenten) . Natuurlijk ben ik ook bereid het één en ander in een gesprek toe te lichten. Heeft U nog vragen, stel ze gerust!

LV
ps. De verwijzingen zijn hieronder , maar ook in de bijlage 'verwijzingen schrijven tweede kamer juli 2010' te zien. Zoals de bijlage over de ondersteunerskorting laat zien, zijn hier de omzetten reeds meer dan ruim naar beneden bijgesteld in jan 2010.

Verwijzingen bij schrijven tweede kamer juli 2010
(1)             Onze  huidige zorgstelsel is goed.
 • Euro-Canada health consumer index 2009           
 • SIRM 2010
 • Mirror, Mirror on the Wall, How the Performance of the U.S. Health Care System Compares Internationally 2010 Update
 • Een beter Nederland

(2)            Verzekeraars (te) machtig. Preferentie beleid medicatie: Risico voorraad over de heg bij apotheker. Risico instellen van (nieuwe) medicatie bij dokter. (3)            Anderen bepalen wat mogelijke is voor de dokter in zijn medisch beleid.- Voorbeeld: Verzekeraar bepaalt wat vergoed wordt, lijst kan iedere 6 maanden wijzigen. http://issuu.com/metroint/docs/20091125_amsterdam              pag. 6 - Besteding van het ziekenhuisbudget valt al sinds tijden bij de Raad bestuur (RvB). De op de werkvloer benodigde zaken en mankracht moeten met een businessplan aangevraagd worden bij de RvB.  Het aantrekken van adviseurs en (interim) managers valt echter buiten dit beleid. http://www.nd.nl/artikelen/2010/juli/06/specialisten-zijn-geen-grootverdieners http://orde.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsartikel/Videoimpressie-actiebijeenkomst-1-juli-Medisch-specialisten-zijn-er-ziek-van.htm-actiebijeenkomst-1-juli-Medisch-specialisten(4)            Foute prioritering


Verschuiving van beschikbare middelen weg van directe zorg ten gunste van overhead en randactiviteiten

e.a. stukken van diverse politieke partijen.

Verspilling van gelden
 • Landelijk EPD indien in werkveld onhandzaam blijkt
 • DBC stelsel en invoering marktwerking
 • Steeds weer wijzigende financieringstelsels: van Lumpsum, naar DBC (in verschillende etappes), naar DOT. Leidend tot continue omschakeling in het werkveld met bijbehorende kosten.
 • Onderzoeken naar fusie mogelijkheden tussen ziekenhuizen e.a. organisatievormen
 • Nalaten van het corrigeren van de compensatiefactor eind 2007 door minister, heeft in 2008 en 2009 geleid tot onbedoelde kosten.
 • Het opleiden van meer artsen en specialisten in de hoop door concurrentie lagere honoraria te bewerkstelligen is niet erg effectief en kost wel structureel meer geld. Immers niet de honoraria zijn de grootste kosten. Het verlenen van zorg op zich genereert kosten die een  veelvoud zijn van de honoraria (kosten ziekenhuis opname, operatie, nazorg etc.). http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Opleiding-niet-eindeloos-oprekken.htm http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Het-CIZ-is-overbodig.htm http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/635461/Nieuw-patient-vraagt-arts-draait.htm            Ik denk niet dat deze initiatieven de boel goedkoper gaan maken.
(5)            Imago arts kwetsbaar

 • Een beoordelingsfout in het vak kan dramatische gevolgen hebben voor een individu en scoort dus  hoog bij de media.
 • De combinatie veel uren maken en hoogopgeleid zijn leidt al gauw tot politiek ongunstige inkomenshoogte.
 • Zaken zijn makkelijk anders voor te stellen dan ze zijn, als je de helft van het verhaal vertelt.
- The remuneration of  general practitioners and specialist in 14 OECD countries http://www.oecd.org/dataoecd/51/48/41925333.pdf              pag.12 zie onder ' comparability limitations' In Nederland zijn itt tot andere landen private praktijken zeldzaam en alle honoraria bedragen/ omzetten zijn bekend. Het niet meetellen van de inkomsten uit privaatondernemingen geeft derhalve een verkeerd beeld van een hoger inkomen in Nederland.
- De rechter valt niet alleen over het ontbreken van differentiatie in de korting, maar kan de korting aan de hand van de geleverde cijfers ook niet verklaren. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1338512.ece/Kort_geding_specialisten_eindigt_in_chaos 
- Bijna alle hogere omzetten zijn per 01/01/2010 al ruim naar beneden bijgesteld. Zie bijgevoegd Memo uitwerking ondersteuners 2010. Effecten van harmonisering uurtarief en meerproductie zijn hiermee ook meteen te niet gedaan.


 • - Als minister kan je regels zo opleggen dat een flinke kostenstijging onvermijdelijk is. Beoogd (onterechte) plaatje van de graaiende disfunctionerende specialist is zo gerealiseerd.
Men legt een beroepsgroep een declaratie methode op als overheid (anders declareren is een economisch delict). De minister bepaalt zelf de compensatiefactor van de ondersteunende specialisten en weigert deze tijdig bij te stellen. Hij voert harmonisering van het uurtarief in, maant aan tot leveren van meer zorg (met de belofte deze te zullen betalen) en zet de normtijden vast. En met wat verkeerde voorstelling van de zaken, zorg je gewoon voor een (ogenschijnlijk onvoorspelbare en onredelijke) flinke overschrijding van een door jezelf bepaalde begroting. Het beoogde plaatje van de graaiende disfunctionerende specialist is gerealiseerd. De ondersteunende specialisten, die nauwelijks invloed hadden op hun eigen inkomen, doordat een poortspecialist de ' juiste DBC'  (en bijbehorend inkomen) voor hen aan kruiste, bestempelen we gewoon als de grootste graaier. De zo gecreëerde bijkomende schisma onder de specialistengroep is een handige meevaller. http://www.youtube.com/watch?v=utCQ6dLTtVs&feature=related
(6)             Alternatieven:

 1. Laat in de basiszorg alles wat een mens nodig heeft voor een draaglijk leven en om als mens te kunnen functioneren. Maak hiervoor politieke keuzes in samenspraak met de organisaties van de professionals.
 2. Haal de verzekeraar voor deze basiszorg als makelaar ertussen uit (Beheerskosten, reclame kosten etc. uit de collectieve kosten). Declareren kan volgens vaste regels en voorwaarden bij een overheidsinstantie (NZA?)
 3. De verzekeraars kunnen concurreren op het aanbieden van aanvullende verzekeringen. De beheerskosten en reclamekosten komen hierbij niet ten laste van de basisverzekering. Vrije keuze burger in dit deel van de zorg.
 4. Maak een adviesorgaan, waar zorgverleners ideeën kwijt kunnen hoe we de zorgvraag kunnen dempen. Waarin kan men mensen voorlichten om veilig zelfredzaam te bevorderen? Hoe kunnen we medisch verantwoord bewerkstelligen dat zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn kan blijven. Bijvoorbeeld diagnostiek voor de voordeur van het ziekenhuis optimaliseren. Licht de burger goed voor. Vermijd onnodig paniek zaaien bij de burgers, paniek zorgt namelijk voor een onnodig snelle groei van de zorgvraag.
 5. Laat dokters (eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg) geadviseerd door hun directe medewerkers (verpleegkundigen en laboranten etc.) aangegeven wat ze nodig hebben voor een goede bedrijfsvoering.
 6. Geef dokters juist een grote stem in de zin en onzin van besteding van het budget binnen en buiten het ziekenhuis. Vrijgevestigden hebben nu nog een extra direct belang bij het kwalitatief en financieel gezond houden van het ziekenhuis (lange termijn focus), waar hun praktijk nu nog echt onderdeel van is.
 7. Stop de marktwerking op de zorg zelf. Bevorder innovaties. Stimuleer dat instellingen goed werkende oplossingen weer met elkaar delen. Samenwerken is echt beter dan concurreren in deze sector. 
 8. Geef loon naar werken.
 9. Geef de arts de ruimte om alleen dingen te doen, die klinisch consequenties hebben.
 10. Beperk zoveel mogelijk nachtelijke zorgconsumpties, zodat de bezettingsgraad in ziekenhuizen 's nacht klein gehouden kan worden, alleen voor echte spoed (alles spoed maken is duur en inefficiënt).
 11. De Gezondheidsinspectie ziet toe dat goede zorg gewaarborgd wordt (incl. juiste indicatiestelling), zodat ongewenste praktijk excessen, mochten ze er zijn,  worden voorkomen.

LAAT U NIET MISLEIDEN. BESCHERM ONZE GEZONDHEIDSZORG. LAAT DE REGIE BIJ DE PROFESSIONALS. MAAK ZE NIET MONDDOOD. LEER VAN HET ONDERWIJS.