Zoeken in deze blog

zondag 3 oktober 2010

Zorgen om de Zorg ivm Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)


Bericht aan Tweede Kamer Commissie 12 juli 2010 
Onderwerp: Zorgen om de Zorg ivm Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

Geachte Tweede Kamer leden,
Allereerst iedereen van harte gefeliciteerd met de benoeming respectievelijk herbenoeming als Tweede Kamerlid.
Hierbij maak ik U deel van mijn zorg over de ontwikkelingen en het gevoerde beleid ten aanzien van de zorg, die de demissionair minister Klink nog even snel door de Kamer bestendigd wil zien. Het beoogde middel is namelijk veel erger dan de kwaal. Onderstaande tekst geeft aan waarom dit zo is.
Nederland heeft thans een goed functionerend, relatief goedkoop werkende gezondheidszorg (1). Een resultaat van een gezondheidsstelsel, waar de professionals tot op heden een belangrijk aandeel hadden in de regie . De (voorgenomen) besluiten van minister Klink ontneemt hen nu deze regie ten gunste van verzekeraars en managers (2).
Er komt een onevenredige machtspositie binnen en buiten het ziekenhuis, waarbij de arts de regie verliest over zijn werkomstandigheden en dus zijn medisch handelen (3). Hierdoor zullen medici steeds moeilijker de medische kwaliteit en hun verantwoordelijkheid hierin kunnen waarborgen. Foute prioritering in besteding van de schaarse beschikbare middelen zal uiteindelijk  tot een duurdere en slechtere gezondheidszorg leiden (4). Om deze verplaatsing van de regie naar o.a. de verzekeraars te legitimeren werd reeds stelselmatig het imago van de arts onderuitgehaald.  Dit was een makkelijke klus (5).
Het laat zich makkelijk raden wat het ontnemen van de regie van de dokter (analoog met het leraren verhaal) gaat betekenen voor de zorg. Specialisten focussen op het lange termijn belang van de zorg. Het is dan ook een onverstandige keuze om ze zo ondergeschikt te maken aan een (steeds wisselende) bestuurder en hen de mogelijkheid te ontnemen om een praktijk (verder) op te bouwen voor de toekomst.
Daarnaast, zullen de neven effecten van deze campagne, waarbij dokters (huisartsen en specialisten) tegen elkaar opgezet worden, de noodzakelijke goede communicatie in de zorg automatisch verslechteren. Het onterecht neerhalen van het imago van de dokter, leidt onvermijdelijk tot een onnodig sterkere stijging van vraag naar second en third opinions, en maakt defensieve geneeskunde noodzakelijk. Dit alles is erg duur. Er zal veel tijd en energie verloren gaan in o.a. beheerskosten van verzekeraars en managers,  de discussies over budgetverdeling, onderhandelingen en papierwerk, tijd en energie dat voorheen de zorg inging.
Uiteraard is het verstandig om na te denken hoe de te verwachten stijging in de kosten van de zorg te beperken is, nog belangrijker is dat dit wel medisch verantwoord en verstandig gebeurt. Verlies van tijd en energie aan de bijzaken moet vermeden worden. Daarom heb ik een aantal suggesties voor u uiteen gezet, gebaseerd op mijn  ervaring in de gezondheidszorg en als specialist, zie onder (6).
Ik hoop dat u kritisch zult kijken naar de voorgestelde maatregelen van demissionair Minister Klink (wijzigingen Wet Marktordening Zorg en Wet Cliëntenrecht), zodat de kwaliteit van de zorg niet verder onder druk komt. Ik hoop dat U in wijsheid zult concluderen dat veranderen op zich geen doel is. Het is zelfs ongewenst als dit leidt tot afbreuk van een met zorg bereikte goede gezondheidszorg.
Uiteraard ben ik bereid serieus over deze moeilijke kwestie mee te denken en laat ik me dan ook graag voorlichten over andere visies over de zaak (incl. de bijbehorende argumenten) . Natuurlijk ben ik ook bereid het één en ander in een gesprek toe te lichten. Heeft U nog vragen, stel ze gerust!

LV
ps. De verwijzingen zijn hieronder , maar ook in de bijlage 'verwijzingen schrijven tweede kamer juli 2010' te zien. Zoals de bijlage over de ondersteunerskorting laat zien, zijn hier de omzetten reeds meer dan ruim naar beneden bijgesteld in jan 2010.

Verwijzingen bij schrijven tweede kamer juli 2010
(1)             Onze  huidige zorgstelsel is goed.
 • Euro-Canada health consumer index 2009           
 • SIRM 2010
 • Mirror, Mirror on the Wall, How the Performance of the U.S. Health Care System Compares Internationally 2010 Update
 • Een beter Nederland

(2)            Verzekeraars (te) machtig. Preferentie beleid medicatie: Risico voorraad over de heg bij apotheker. Risico instellen van (nieuwe) medicatie bij dokter. (3)            Anderen bepalen wat mogelijke is voor de dokter in zijn medisch beleid.- Voorbeeld: Verzekeraar bepaalt wat vergoed wordt, lijst kan iedere 6 maanden wijzigen. http://issuu.com/metroint/docs/20091125_amsterdam              pag. 6 - Besteding van het ziekenhuisbudget valt al sinds tijden bij de Raad bestuur (RvB). De op de werkvloer benodigde zaken en mankracht moeten met een businessplan aangevraagd worden bij de RvB.  Het aantrekken van adviseurs en (interim) managers valt echter buiten dit beleid. http://www.nd.nl/artikelen/2010/juli/06/specialisten-zijn-geen-grootverdieners http://orde.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsartikel/Videoimpressie-actiebijeenkomst-1-juli-Medisch-specialisten-zijn-er-ziek-van.htm-actiebijeenkomst-1-juli-Medisch-specialisten(4)            Foute prioritering


Verschuiving van beschikbare middelen weg van directe zorg ten gunste van overhead en randactiviteiten

e.a. stukken van diverse politieke partijen.

Verspilling van gelden
 • Landelijk EPD indien in werkveld onhandzaam blijkt
 • DBC stelsel en invoering marktwerking
 • Steeds weer wijzigende financieringstelsels: van Lumpsum, naar DBC (in verschillende etappes), naar DOT. Leidend tot continue omschakeling in het werkveld met bijbehorende kosten.
 • Onderzoeken naar fusie mogelijkheden tussen ziekenhuizen e.a. organisatievormen
 • Nalaten van het corrigeren van de compensatiefactor eind 2007 door minister, heeft in 2008 en 2009 geleid tot onbedoelde kosten.
 • Het opleiden van meer artsen en specialisten in de hoop door concurrentie lagere honoraria te bewerkstelligen is niet erg effectief en kost wel structureel meer geld. Immers niet de honoraria zijn de grootste kosten. Het verlenen van zorg op zich genereert kosten die een  veelvoud zijn van de honoraria (kosten ziekenhuis opname, operatie, nazorg etc.). http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Opleiding-niet-eindeloos-oprekken.htm http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Het-CIZ-is-overbodig.htm http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/635461/Nieuw-patient-vraagt-arts-draait.htm            Ik denk niet dat deze initiatieven de boel goedkoper gaan maken.
(5)            Imago arts kwetsbaar

 • Een beoordelingsfout in het vak kan dramatische gevolgen hebben voor een individu en scoort dus  hoog bij de media.
 • De combinatie veel uren maken en hoogopgeleid zijn leidt al gauw tot politiek ongunstige inkomenshoogte.
 • Zaken zijn makkelijk anders voor te stellen dan ze zijn, als je de helft van het verhaal vertelt.
- The remuneration of  general practitioners and specialist in 14 OECD countries http://www.oecd.org/dataoecd/51/48/41925333.pdf              pag.12 zie onder ' comparability limitations' In Nederland zijn itt tot andere landen private praktijken zeldzaam en alle honoraria bedragen/ omzetten zijn bekend. Het niet meetellen van de inkomsten uit privaatondernemingen geeft derhalve een verkeerd beeld van een hoger inkomen in Nederland.
- De rechter valt niet alleen over het ontbreken van differentiatie in de korting, maar kan de korting aan de hand van de geleverde cijfers ook niet verklaren. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1338512.ece/Kort_geding_specialisten_eindigt_in_chaos 
- Bijna alle hogere omzetten zijn per 01/01/2010 al ruim naar beneden bijgesteld. Zie bijgevoegd Memo uitwerking ondersteuners 2010. Effecten van harmonisering uurtarief en meerproductie zijn hiermee ook meteen te niet gedaan.


 • - Als minister kan je regels zo opleggen dat een flinke kostenstijging onvermijdelijk is. Beoogd (onterechte) plaatje van de graaiende disfunctionerende specialist is zo gerealiseerd.
Men legt een beroepsgroep een declaratie methode op als overheid (anders declareren is een economisch delict). De minister bepaalt zelf de compensatiefactor van de ondersteunende specialisten en weigert deze tijdig bij te stellen. Hij voert harmonisering van het uurtarief in, maant aan tot leveren van meer zorg (met de belofte deze te zullen betalen) en zet de normtijden vast. En met wat verkeerde voorstelling van de zaken, zorg je gewoon voor een (ogenschijnlijk onvoorspelbare en onredelijke) flinke overschrijding van een door jezelf bepaalde begroting. Het beoogde plaatje van de graaiende disfunctionerende specialist is gerealiseerd. De ondersteunende specialisten, die nauwelijks invloed hadden op hun eigen inkomen, doordat een poortspecialist de ' juiste DBC'  (en bijbehorend inkomen) voor hen aan kruiste, bestempelen we gewoon als de grootste graaier. De zo gecreëerde bijkomende schisma onder de specialistengroep is een handige meevaller. http://www.youtube.com/watch?v=utCQ6dLTtVs&feature=related
(6)             Alternatieven:

 1. Laat in de basiszorg alles wat een mens nodig heeft voor een draaglijk leven en om als mens te kunnen functioneren. Maak hiervoor politieke keuzes in samenspraak met de organisaties van de professionals.
 2. Haal de verzekeraar voor deze basiszorg als makelaar ertussen uit (Beheerskosten, reclame kosten etc. uit de collectieve kosten). Declareren kan volgens vaste regels en voorwaarden bij een overheidsinstantie (NZA?)
 3. De verzekeraars kunnen concurreren op het aanbieden van aanvullende verzekeringen. De beheerskosten en reclamekosten komen hierbij niet ten laste van de basisverzekering. Vrije keuze burger in dit deel van de zorg.
 4. Maak een adviesorgaan, waar zorgverleners ideeën kwijt kunnen hoe we de zorgvraag kunnen dempen. Waarin kan men mensen voorlichten om veilig zelfredzaam te bevorderen? Hoe kunnen we medisch verantwoord bewerkstelligen dat zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn kan blijven. Bijvoorbeeld diagnostiek voor de voordeur van het ziekenhuis optimaliseren. Licht de burger goed voor. Vermijd onnodig paniek zaaien bij de burgers, paniek zorgt namelijk voor een onnodig snelle groei van de zorgvraag.
 5. Laat dokters (eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg) geadviseerd door hun directe medewerkers (verpleegkundigen en laboranten etc.) aangegeven wat ze nodig hebben voor een goede bedrijfsvoering.
 6. Geef dokters juist een grote stem in de zin en onzin van besteding van het budget binnen en buiten het ziekenhuis. Vrijgevestigden hebben nu nog een extra direct belang bij het kwalitatief en financieel gezond houden van het ziekenhuis (lange termijn focus), waar hun praktijk nu nog echt onderdeel van is.
 7. Stop de marktwerking op de zorg zelf. Bevorder innovaties. Stimuleer dat instellingen goed werkende oplossingen weer met elkaar delen. Samenwerken is echt beter dan concurreren in deze sector. 
 8. Geef loon naar werken.
 9. Geef de arts de ruimte om alleen dingen te doen, die klinisch consequenties hebben.
 10. Beperk zoveel mogelijk nachtelijke zorgconsumpties, zodat de bezettingsgraad in ziekenhuizen 's nacht klein gehouden kan worden, alleen voor echte spoed (alles spoed maken is duur en inefficiënt).
 11. De Gezondheidsinspectie ziet toe dat goede zorg gewaarborgd wordt (incl. juiste indicatiestelling), zodat ongewenste praktijk excessen, mochten ze er zijn,  worden voorkomen.

LAAT U NIET MISLEIDEN. BESCHERM ONZE GEZONDHEIDSZORG. LAAT DE REGIE BIJ DE PROFESSIONALS. MAAK ZE NIET MONDDOOD. LEER VAN HET ONDERWIJS.